Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคุมสถานการณ์โควิด 19 รับเปิดเทอมเน้นการเรียน onsite สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนชั้นปีที่ 2-5 เรียนในระบบ online 02 กรกฎาคม 2564 475
ประชุมติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ PLC จัดทำคู่มือ 30 มิถุนายน 2564 619
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2564 แนะนำการปฏิบัติตนและสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 30 มิถุนายน 2564 468
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการตรวจสุขภาพและทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 30 มิถุนายน 2564 451
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วม กับทีมU2T และเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน รวมปราชญ์ชาวบ้านยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างชุมชนมีส่วนร่วมรักษ์โลกสู่การท่องเที่ยวท้องถิ่นเจ็ดเสมียน 28 มิถุนายน 2564 570
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ผลิตครูรุ่นใหม่ตอบโจทย์พัฒนาการศึกษาสู่ชุมชน 28 มิถุนายน 2564 481
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมพลังเครือข่าย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 28 มิถุนายน 2564 468
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6/ 2564 พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยมวยไทยฯแทนตำแหน่งที่ครบวาระ 25 มิถุนายน 2564 528
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีทำบุญศูนย์การเรียนรู้เมืองราชบุรี 24 มิถุนายน 2564 508
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 24 มิถุนายน 2564 471