Accessibility Tools

ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับรศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพร้อมคณะผู้บริหารทั้ง 2 มหาวิทยาลัยร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือตามประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบตรง และในการประชุมคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งมีประเด็นประชุมหารือเรื่องการสร้างความร่วมมือเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันในวิชา Generation Education การสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันตก เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และร่วมขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร