Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาวิจิตรพงษ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม 27 ธันวาคม 2564 710
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดตลาดนัด U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของดี ตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 24 ธันวาคม 2564 819
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning ด้วยกระบวนการ PLC 24 ธันวาคม 2564 784
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 23 ธันวาคม 2564 659
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเวทีถอดบทเรียนโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พลิกโฉม MCRU สู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบโจทย์พื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 2 21 ธันวาคม 2564 1125
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประชุมหารือปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์และเครือข่าย เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในเด็กเยาวชน 16 ธันวาคม 2564 750
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมหารือภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอนครั้งที่ 36 ในปี 2565 พร้อมรับข้อเสนอแนะแผนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโควิด 19 ก่อนเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดงาน 15 ธันวาคม 2564 983
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือเทศบาลเมืองจอมพลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบSMART CITYตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 14 ธันวาคม 2564 777
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดเรียน OnsiteนักศึกษาภาคพิเศษวันแรกมีการตรวจคัดกรองATK ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 11 ธันวาคม 2564 741
ทีม U2T ตำบลคุ้งน้ำวนปิดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศเฟสแรก ชูผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้านฤมลยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนเข้มแข็ง 11 ธันวาคม 2564 736