Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การหารือเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการทหารช่าง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25 พฤษภาคม 2564 483
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้สติผ่าวิกฤติโควิด 19 25 พฤษภาคม 2564 506
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมงาน U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการตีมีดเหล็กลายสำหรับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 24 พฤษภาคม 2564 534
ประชุมรายงานความคืบหน้าวิศวกรสังคม 24 พฤษภาคม 2564 563
ประชุมPLCหารือการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลที่ตอบโจทย์ในอนาคต 24 พฤษภาคม 2564 450
ประชุมการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการทหารช่าง 24 พฤษภาคม 2564 499
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับทีมU2Tตำบล เป็นสะพานบุญภาคประชาชนและภาคเอกชนร่วมบริจาคสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชจอมบึงในสถานการณ์โควิด 19 21 พฤษภาคม 2564 716
นายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีทีมนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลาง 21 พฤษภาคม 2564 509
ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 19 พฤษภาคม 2564 425
ประชุมคณะทำงานเตรียมรับนักศึกษาจีนศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 พฤษภาคม 2564 549