Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำทีมแม่บ้านฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 16 มีนาคม 2565 776
ประชุมหารือการดำเนินโครงการโรงเรียนเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 16 มีนาคม 2565 757
ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษาเตรียมรับองคมนตรีในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการติดตามด้านการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย 16 มีนาคม 2565 715
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาศึกษาดูงานการพัฒนาพืชสมุนไพรจังหวัดราชบุรี 14 มีนาคม 2565 951
โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง MCRU วัยใสห่างไกลยาเสพติด 10 มีนาคม 2565 792
ประชุมเตรียมรับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 10 มีนาคม 2565 707
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม 10 มีนาคม 2565 724
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งแหล่งศูนย์การเรียนรู้ STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี 10 มีนาคม 2565 749
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบาย จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่ 03 มีนาคม 2565 847
อธิการบดีมอบสติ๊กเกอร์ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กร ให้กับผู้แทนหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 01 มีนาคม 2565 5738