Accessibility Tools

กิจกรรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2565

     วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ โดยอาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ซึ่งทางศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการ รวมถึง สะท้อนสิ่งที่พบ ความประทับใจปัญหา อุปสรรค จากการปฏิบัติการสอนในสาขาวิซาเฉพาะ สำหรับกิจกรรมมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 สาขาวิชาร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 357 คน และการจัดนิทรรศการของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยดร.สุนันทา ปานณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิงเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานการปฏิบัติตน ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร