Accessibility Tools

กิจกรรมในงานวันสถาปนามวยไทย ครบรอบ 17 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

     วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมในงานวันสถาปนามวยไทย ครบรอบ 17 ปีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในโลก ที่จัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยศึกษา มุ่งเน้นการนำภูมิปัญญาไทย การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์กับทิศทางในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันเสมอ รวมทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งวัฒนธรรม (Soft Power)ของไทย โดยมวยไทยเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่รัฐบาลมีการส่งเสริมให้มวยไทยบรรจุในกีฬาสากล และมีแนวคิดจะบรรจุเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งฝึกอบรมและจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะกรรมการมวย และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่และสร้างความเข้าใจกับนานาซาติ ในการส่งเสริมกีฬามวยไทย พัฒนาและขับเคลื่อนมวยไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมไทย สิ่งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะแสดงศักยภาพของสาขาวิชามวยไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้ภาคภูมิใจ กับ Soft Power มวยไทยไปสู่ระดับโลก ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีความเข้มแข็งแบ่งปันองค์ความรู้ ทรัพยากรทั้งด้านบุคคล และวัสดุอุปกรณ์อย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้มีความก้าวหน้าสู่ความเป็นสากล โดยเอาเอกลักษณ์ของชาติไทย ด้านศิลปะการต่อสู้มวยไทย มาเผยแพร่และสืบสานให้ดำรงอยู่ต่อไป


 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ชุดที่ 1
 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ชุดที่ 2
 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ชุดที่ 3
 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ชุดที่ 4
 
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร