มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

     วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 52 ประจำปี 2565 ซึ่งก่อนพิธีเปิดการแข่งขันได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นประธานในพิธีกล่าวสดุดีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 1 นาที ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และในวันเดียวกันที่ลานคุณธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานพิธีถวายสักการะ กล่าวสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาร่วมในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการบรรเลงบทเพลงเทิดพระเกียรติ โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร