Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 22 มีนาคม 2565 581
ประชุมปรึกษาหารือโครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี 22 มีนาคม 2565 633
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย 22 มีนาคม 2565 605
ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลฯเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 22 มีนาคม 2565 596
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์ฯ 21 มีนาคม 2565 1031
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17 มีนาคม 2565 660
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 17 มีนาคม 2565 623
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำทีมแม่บ้านฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 16 มีนาคม 2565 694
ประชุมหารือการดำเนินโครงการโรงเรียนเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 16 มีนาคม 2565 683
ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษาเตรียมรับองคมนตรีในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการติดตามด้านการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย 16 มีนาคม 2565 642