ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานทำบุญหอพักและเปิดป้าย หอพักคุรุวัฒนา 30 กันยายน 2563 465
งานเกษียณอายุราชการ 2563 "ร้อยหัวใจไว้ด้วยกัน ทุกวันเวลา" 28 กันยายน 2563 378
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาเพ่อสร้างขวัญกำลังใจที่เสียสละ ในการมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 25 กันยายน 2563 463
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ระดับ 3.69 คะแนน 22 กันยายน 2563 367
สำนักงานก.พ.ประชุมซักซ้อมครู อาจารย์เตรียมจัดสอบวัดความรู้ทั่วไป ภาค ก.สนามสอบราชบุรี 21 กันยายน 2563 462
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย 15 กันยายน 2563 356
เตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2563 12 กันยายน 2563 1422
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนให้โรงเรียนขนาดเล็ก 12 กันยายน 2563 405
มรมจ. สืบสานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 10 กันยายน 2563 357
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการสสส.จอมบึงมาราธอน (ครั้งที่ 36) ปี 2564 10 กันยายน 2563 435