สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทุนวิจัย ววน.2568 และเงินรายได้ 2566

       เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยพื้นฐาน ววน.ประจำปีงบประมาณ2568 และแผนวิจัยเงินรายได้ 2566 ณ ห้องประชุม 127 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการบริหารจัดการทุนวิจัยและทำความเข้าใจให้กับอาจารย์และวิจัยในการขอทุนตามแผนงานวิจัย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร