Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมหารือประเด็นการดำเนินงานและการจัดนิทรรศการเพื่อต้อนรับและรับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06 ตุลาคม 2564 787
การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ครั้งที่ 3/2564 06 ตุลาคม 2564 700
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2564 06 ตุลาคม 2564 693
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดทีมงานร่วมคัดกรองATK คณะกรรมการมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรีป้องกันโควิด 19 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่เตรียมจัดเทศกาลกินเจ 04 ตุลาคม 2564 707
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือ อบต.บ้านคาและเครือข่าย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายตอบโจทย์ตำบลโมเดลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 01 ตุลาคม 2564 879
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดฉีดวัคซีน astrazeneca เข็ม 2 ให้กับคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 30 กันยายน 2564 686
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2564 3768
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแขนงต่างๆ 23 กันยายน 2564 654
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ครั้งที่ 5/ 2564 (ระดับมหาวิทยาลัย) 17 กันยายน 2564 735
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปฏิบัติหน้าที่วันแรก หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 16 กันยายน 2564 798