Accessibility Tools

พิธีส่งมอบตู้อบมาตรฐานวัสดุการแปรรูปอาหารแห้งแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า ให้เครือข่ายกลุ่มเกษตร

     เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม 2565 ที่อาคารปฏิบัติการครูพันธุ์บึง ชั้น1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ โดยผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมผู้บริหารทีมคณาจารย์บุคลากรนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมส่งมอบตู้อบมาตรฐานวัสดุการแปรรูปอาหารแห้งแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจาก PV ชนิดควบคุมได้และพลังงานไฟฟ้าหลักอย่างเหมาะสมสำหรับครัวเรือนชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยตนเองให้แก่ภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มเกษตรกรชุมชนท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ตู้อบอาหารแห้งฯ ในท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เชิงพื้นที่สำหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการสร้างตู้อบตามมาตรฐานวัสดุการแปรรูปอาหารแห้งแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจาก PV ชนิดควบคุมได้และพลังงานไฟฟ้าหลักอย่างเหมาะสมสำหรับครัวเรือนชุมชนท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง เป็นการบูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่ายกลุ่มเกษตร

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร