Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMCRUนำทีมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาโชว์ผลงานนวัตกรรม งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 801
MOON & STAR OF MCRU FRESHY 2021 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ 31 มกราคม 2565 1080
การประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 28 มกราคม 2565 751
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2565 28 มกราคม 2565 713
วิทยากรจาก Creativity, Culture and Education ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กี่ยวกับ การจัดการศึกษาในประเทศไทย และดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active 28 มกราคม 2565 725
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2565 28 มกราคม 2565 746
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมต้อนรับองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษาจังหวัดราชบุรี 28 มกราคม 2565 791
ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะทำงานชุดที่ 8 25 มกราคม 2565 742
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับโล่ประกาศเกียรติคุณได้รับการรับรองเป็นต้นแบบองค์กรแห่งสติ 24 มกราคม 2565 733
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ 1 / 2565 24 มกราคม 2565 761