Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมบุคลากรงานอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และความปลอดภัย พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 18 พฤศจิกายน 2564 691
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงMCRUจัดอบรมการตรวจATKคัดกรองโควิด 19 เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม 18 พฤศจิกายน 2564 958
คณะทำงานU2Tตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้งเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน การส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเรียนการสอนยุค New Normal เตรียมส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงสร้างอาชีพชาวบ้านและเป็นสื่อการเรียนรู้ลูกหลานชาวท่าเคย ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 18 พฤศจิกายน 2564 629
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 5 ปี (2566-2570) 18 พฤศจิกายน 2564 644
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย(คสม.) หารือภาคีเครือข่าย เตรียมการจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด 19 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนและส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคั 11 พฤศจิกายน 2564 693
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนราชบุรีและภาคีเครือข่าย ประชุมสัมมนารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน 10 พฤศจิกายน 2564 629
ทีมฟุตซอลราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเตรียมฟาดแข้งฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ 2021รอบเพลย์ออฟ 05 พฤศจิกายน 2564 808
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือกับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะพร้าวดอนตะโก ราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการพัฒนากัญชา-กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพรทุกชนิดเพื่อชุมชนท้องถิ่น 05 พฤศจิกายน 2564 786
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเชิดชูเกียรติ ต้นแบบผู้อนุรักษ์และเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นไทย : นุ่งผ้าไทยไปทำงาน 03 พฤศจิกายน 2564 648
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดเสวนาทางวิชาการ ฟังเสียงผู้บริหารผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคดิจิทัล พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายขอบ 03 พฤศจิกายน 2564 750