โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

       วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อม ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีฯ และผู้บริหาร อาจารย์และคณะร่วมโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อยกระดับการดำเนินงานสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและทำความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยร่วมกัน นำความรู้แพทย์แผนจีนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของสำนักการแพทย์แผนไทยฯ และเพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาหน่วยงานด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโอกาสการศึกษาดูงานในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร