Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC การสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ 24 มีนาคม 2565 572
นักศึกษาโยธาและสถาปัตยกรรมโชว์ผลงานการผลิตชั้นวางอเนกประสงค์ กิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมทักษะงานฝีมือเพื่อสร้างงานครุภัณฑ์แบบอเนกประสงค์ 24 มีนาคม 2565 577
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายข้อบังคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1 /2565 23 มีนาคม 2565 639
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 22 มีนาคม 2565 551
ประชุมปรึกษาหารือโครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี 22 มีนาคม 2565 602
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย 22 มีนาคม 2565 572
ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลฯเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 22 มีนาคม 2565 565
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์ฯ 21 มีนาคม 2565 991
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17 มีนาคม 2565 624
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 17 มีนาคม 2565 593