พิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์พระสุนทร สุนฺทโร เจ้าอาวาสวัดธัมรัตคูหา

       วันที่ 26 ตุลาคม 2565 วัดธัมรัตคูหา ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีถวายปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตแด่พระสุนทร  สุนฺทโร เจ้าอาวาสวัดธัมรัตคูหา โดยนายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม  ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมคณะอาจารย์ และบุคลากรร่วมในพิธี

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร