โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยในเมืองราชบุรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธานในพิธี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ(ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ) และคณาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร