Accessibility Tools

คณะกรรมการงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

       ในวันที่ 27 -28 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต และ อาจารย์ว่าที่ร้อยเอกไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร คณะกรรมการงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่


  
  ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน