มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาระบบการศึกษาเป็นห้องปฏิบัติการนอกห้องเรียน ขับเคลื่อนจอมบึง Happy Model ตอบโจทย์สร้างความยั่งยืนชุมชนเชิงพื้นที่

       วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ไร่สุขพ่วง อำเภจอมบึง จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีอ เทศบาลเมืองจอมพล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง และไร่สุขพ่วง ในการพัฒนาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาการบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพงรองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการพิธีลงนาม นางดวงสมร พฤฑฒิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางสาวิตรี  ลำดับศรี พัฒนาการอำเภอจอมบึง  นายพล จันทรชิต รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพลผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ดร.กนกวรรณ แสนเมือง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายอภิวรรษ  สุขพ่วง ประธานกลุ่มวิสหกิจชุมชนไร่สุขพ่วง และเครือข่ายเกษตรอำเภอจอมบึงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ และสมาชิกเกษตรกรนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด จอมบึง Happy Model ในรอบ 3 เดือน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ผลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ โดยจะมีการต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร