ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 10 /2565

       วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดร.ทองประวิตร จำปาเงิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 10 /2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  ซึ่งมีวาระพิจารณา (ร่าง)รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 นอกจากนี้ได้ให้คณะอนุกรรมการส่วนต่างๆ ได้รายงานชี้แจงให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เพื่อประกอบการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร