ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลจริยธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

       วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทรศิริพงษ์ รองอธิการบดีฯในฐานะรองประธานคณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลจริยธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โดยมีคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร