Accessibility Tools

ศูนย์วิชาชีพครูจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

       วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ หอประชุรัตนพฤกษ์ โดยผศ.ดร.นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งศูนย์วิชาชีพครูจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้และนำเสนในรูปแบบของจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ รวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานการปฏิบัติตนเพื่อนำความรู้ไปประยุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคต โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 15 สาขาวิชาจำนวน 385 คนร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีดร.สุนันทา ปานณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิงเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานการปฏิบัติตนให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ร่วมสัมมนาสะท้อนความคิดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอีกด้วย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร