Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 22 มิถุนายน 2564 561
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ จัดบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัล “ ปั้นเกษตรกรSME สู่ธุรกิจดิจิทัล” 15 มิถุนายน 2564 506
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ประเภทชุนชนจิตอาสาดีเด่น ประจำจังหวัดราชบุรี 15 มิถุนายน 2564 495
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ) 14 มิถุนายน 2564 490
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ Liveสดทางเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน 14 มิถุนายน 2564 992
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 09 มิถุนายน 2564 556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ) 09 มิถุนายน 2564 614
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ) 09 มิถุนายน 2564 531
ประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09 มิถุนายน 2564 490
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี (หมวดทักษะอาชีพเพื่องานสาธารณะ) 07 มิถุนายน 2564 605