Accessibility Tools

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23-25,28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1-4 มีนาคม 2565 ณ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดคุณสมบัติที่ดีของคนไทย 4 ประการ เพื่อให้เกิดความรักชุมชนท้องถิ่นของตนเองและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น โดย นายทัศนา แช่มสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยากรโดย นาวาอากาศเอกหญิงราวัลย์ แก้วอุย จ่าสิบเอกเข็มชาติ หลวงจอก สิบโทจีระ เงินแก้ว กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จว.ราชบุรี และอาจารย์เนตรตะวัน โสมนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่จังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยประกาศอย่างเคร่งครัด

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์