ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน

        วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นำทีมวิทยากรโดย อ.ชานนท์ ดุสิตธรรมกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิก การตัดต่อวีดีโอและ Content คุณพิมพ์ลดา เกียรติยศวรากุล คุณปริทรรศน์ พงษ์ราย คุณสัตพิธรัตน์ บัวบาน และคุณเอกรวี ครุฑางคะ โดยกิจกรรมในการอบรม มีการอัปเดทความรู้ความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการสร้าง e-content สำหรับการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการฝึกสร้าง e-content ใหม่ๆ และยังมีกิจกรรมการเสวนา โดย อ.ชานนท์ ดุสิตธรรมกุล อ.คมสัน โกเสนตอ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน และ คุณเอกรวี ครุฑางคะ ในหัวข้อ ความสำคัญของดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา e-content ให้กับคณาจารย์ต่อไป

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา