Accessibility Tools

พิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

       วันที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 32 คน และขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดร. นิตยา เรืองมาก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เงินบาท ที่ได้มอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ ที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน

  ที่มา : คณะครุศาสตร์