Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา

       วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 วิทยากร คุณนัยนา หาญธนะสุกิจ ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) อาคารสถาบันวิชาการและวิจับภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณสุทธิพงษ์ รองคณบดีฯ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ภณิชชา จงสุภางค์กุล รองคณบดีฯ บุคลากรและนักศึกษาจากทั้ง 3 สาขาวิชา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร