Accessibility Tools

ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 2/2564 หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์ covid-19 และการปฐมพยาาลเบื้องต้น”

      วันที่ 16 มีนาคม 2565 อาจารย์ภณิชขา จงสุภางค์กุล, อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ,อาจารย์ ดร.ชลธิรา กาวไธสง และอาจารย์รัชดาพร ฐานมั่น  คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา  2/2564 หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์ covid-19  และการปฐมพยาาลเบื้องต้น” ให้แก่นักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์, การจัดการธุรกิจดิจิทัล และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  ซึ่งภายในการอบรมดังกล่าว นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานและการปรับตัวในยุค covid /การตรวจ ATK ด้วยวิธีที่ถูกต้องด้วยตนเอง/CPR/หลักการทำแผลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ soft skill สำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาในอนาคต

  ที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษา