ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับทีม U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเตาปูน จัดกิจกรรมสัปดาห์ COVID-WEEK รณรงค์ป้องกันโควิด 19 27 พฤษภาคม 2564 555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ 25 พฤษภาคม 2564 603
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เวทีส่วนกลางแบบออนไลน์) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการหนุนเสริม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามประเมินการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 25 พฤษภาคม 2564 382
คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2564 19 พฤษภาคม 2564 465
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสวนผึ้ง การสร้างอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหรือขยายโอกาสการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชุมชน 18 พฤษภาคม 2564 470
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลแก้มอ้น การสร้างอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหรือขยายโอกาสการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชุมชน 17 พฤษภาคม 2564 790
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลรางบัว การสร้างอาชีพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหรือขยายโอกาสการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชุมชน 17 พฤษภาคม 2564 566
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 17 พฤษภาคม 2564 554
กองพัฒนานักศึกษาจัดการประชุมติดตามการพัฒนาคู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ 14 พฤษภาคม 2564 616
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และทีมU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ส่งมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ชาวบ้านเตาปูน เพื่อดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19 ตอบโจทย์การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2564 580