สำนักงานอธิการบดีประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

        วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โฮมพุเตย รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด 19 ด้วยการคัดกรองตรวจATKผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ซึ่งก่อนการประชุมมีการนำสติมาใช้ในหน่วยงาน ทั้งนี้นายวันชัย ตาเสน หัวหน้างานบริหารบุคคลเป็นผู้นำการทำสติก่อนการประชุมผ่านทางออนไลน์ สำหรับในการประชุมนายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้ชีแจงวัตถุประสงค์ นโยบายและทิศทางของสำนักงานอธิการบดี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3 ปี (พ.ศ 2563 – 2565) ที่สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานอธิการบดีการทบทวนวิสัยทัศน์ /พันธกิจ /เป้าประสงค์ /ยุทธศาสตร์การทำงานของสำนักงานอธิการบดี /แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 3 ปี (พ.ศ 2563 – 2565) ประเด็นการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนและการนำ PLC มาประยุกต์ใช้ในสำนักงานอธิการบดี

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร