สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 1“นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนารอบ 68 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

        วันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งนี้ 10 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE International Conference on Cybernetics and Innovations 2002 (ICCI 2022) “Ai & Innovative Application” โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัยร่วมในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ด้วยวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2497 มีการพัฒนาและเติบโตมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจนถึงวันนี้นับเป็นเวลาถึง 68 ปี วันที่ 1 มีนาคมจึงถือเป็น วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันสถาปนานี้ จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยขึ้น โดยครั้งแรกจัดในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 และจัดต่อเนื่องมาทุกปีจนเป็นประเพณี การจัดในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE International Conference on Cybernetics and Innovations 2002 (ICCI 2022) “Ai & Innovative Application” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลที่สนใจ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สาธารณชน อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดแนวปฏิบัติในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัย ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการที่สามารถนำความรู้จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
        กิจกรรมของการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก คือ การนำเสนอ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการภาคบรรยายในสาขาต่าง ๆ ครอบคลุมถึง 6 สาขาวิชา ได้แก่ นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นวัตกรรมด้านการศึกษา นวัตกรรมด้านสาธารณสุข ชุมชนและการแพทย์แผนไทย นวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และยังมีกิจกรรมเสวนาที่ น่าสนใจในประเด็นเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
        การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจากหลากหลายมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 ท่าน ให้ความอนุเคราะห์ในการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัย บทความวิชาการ และ วิพากษ์บทความที่จะนำเสนอในวันนี้ โดยมีผลงานที่นำเสนอทั้งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการรวม 6 สาขาวิชา จำนวน 77 บทความ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 8 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน
        ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบโล่ให้กับเจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย และการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร