Accessibility Tools

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

      วันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นเต็มรูป ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดย อาจารย์ศราวุฒิ บุตรดาวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร และนักศึกษา ได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ชาติดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม วิทยากร คุณอัษฎาวุธ สวัสดิบุตร ครูฝึกวิชาบุคลิกภาพและการสื่อสารของพนักงานในองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่จังหวัดราชบุรี และมหาวิทยาลัยประกาศอย่างเคร่งครัด 

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์