ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ จะสมัครเข้าเรียนต่อ รด.ปี3-4-5 เข้าร่วมประชุม 08 กรกฎาคม 2563 292
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง) 01 กรกฎาคม 2563 252
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 01 กรกฎาคม 2563 288
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 26 มิถุนายน 2563 275
กำหนดการวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 1 - 4 24 มิถุนายน 2563 406
แนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา และเอกสารที่จะต้องนำส่งเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2563 23 มิถุนายน 2563 397
รายละเอียดการชำระค่าแรกเข้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 20 มิถุนายน 2563 341
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 12 มิถุนายน 2563 381
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา 06 มิถุนายน 2563 568
ขยายระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 07 พฤษภาคม 2563 299