Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 พฤษภาคม 2564 3841
ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 พฤษภาคม 2564 997
รายละเอียดการสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2564 หรือนักศึกษาที่สนใจ 19 พฤษภาคม 2564 1869
ขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2564 19 พฤษภาคม 2564 1481
ประกาศฯ มาตราการสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18 พฤษภาคม 2564 921
ประกาศฯ การเยียวยานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2563 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 03 พฤษภาคม 2564 857
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 22) ภาคเรียนที่ 2/2563 10 เมษายน 2564 1221
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม 09 เมษายน 2564 1501
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” 09 เมษายน 2564 912
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) 01 เมษายน 2564 1489