Accessibility Tools

ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 2

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่กำหนดให้มีการลดค่าลงทะเบียนเรียน ร้อยละ 10 จากค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2363 และภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ไปแล้วนั้น แต่ด้วยสถานนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลายและมีแนวโน้มเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนเป็นวงกว้าง คณะรัฐมนตรีจึงมีมาตราการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การกำหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ว่าด้วย การกำหนดค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในคราวปะชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ