Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 863
ประกาศงดการเรียนการสอนและเลื่อนวันสอบปลายภาค ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 21 -22) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 782
ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 799
ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "โครงการปรับจิตคิดบวก" 15 กุมภาพันธ์ 2564 850
ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 10 กุมภาพันธ์ 2564 793
ประกาศรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 08 กุมภาพันธ์ 2564 7037
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการประกวดคลิปวีดิโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" 08 กุมภาพันธ์ 2564 1363
ประกาศกำหนดการสอบสำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สมัครสอบในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมา 08 กุมภาพันธ์ 2564 902
ประกาศรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 29 มกราคม 2564 6479
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 มกราคม 2564 1137