Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี 20 กรกฎาคม 2564 961
กำหนดการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 19 กรกฎาคม 2564 1313
โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งงดให้บริการชั่วคราวหน้าเคาน์เตอร์ แนะใช้บริการ Online 15 กรกฎาคม 2564 1088
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครทุนการศึกษา คสม. ประจำปีการศึกษา 2563 เรียนดี พฤติกรรมดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักศึกษา รหัส 60-63 14 กรกฎาคม 2564 996
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหมู่เรียนละ 1 คน 07 กรกฎาคม 2564 915
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการจัดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 05 กรกฎาคม 2564 956
ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน กรกฎาคม 2564 02 กรกฎาคม 2564 1317
รายชื่อนักศึกษาและรหัสประจำตัวนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 23 มิถุนายน 2564 3368
กำหนดการชำระเงินระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 มิถุนายน 2564 1678
ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 มิถุนายน 2564 1201