Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” 09 เมษายน 2564 946
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) 01 เมษายน 2564 1545
ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 22 มีนาคม 2564 1021
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที 16 มีนาคม 2564 1174
แนวปฏิบัติการจองหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาเก่า 11 มีนาคม 2564 1125
นักศึกษารหัส 63 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง 10 มีนาคม 2564 1486
ขอเชิญนักศึกษาเข่าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ English Festival และ Singing Contest 08 มีนาคม 2564 1124
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 08 มีนาคม 2564 811
รายชื่อรับสัญญากู้ยืมเงินฯ รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 08 มีนาคม 2564 2043
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 05 มีนาคม 2564 1418