Accessibility Tools

เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2564

                    เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 แต่ยังสอบมาตรฐานทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน ให้สมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564

                    -ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 กันยายน 2564
                    -สอบทางออนไลน์

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ