Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนเมษายน 2565”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนเมษายน 2565”

                    ⭕️ วารสารวิชาการข้าว ปีที่ 12 ฉบับที่ กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
                    ⭕️ วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
                    ⭕️ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
                    ⭕️ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564
                    ⭕️ วารสารศิลปากร ปีที่ 64 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
                    ⭕️ วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 23 ฉบับที่ 68 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

                    แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนเมษายน 2565” รายละเอียด
                    📞ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ