พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ มหาวิทยาลัย SHANGLUO

                     MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SHANGLUO UNIVERSITY

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ