Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัตงิาน ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่อืสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ 29 เมษายน 2565 1718
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 3/2565) 28 เมษายน 2565 1955
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ 27 เมษายน 2565 1301
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ 18 เมษายน 2565 1640
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 3/2565) 08 เมษายน 2565 2468
ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565) 07 เมษายน 2565 1538
ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2565) 29 มีนาคม 2565 1726
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2565) 23 มีนาคม 2565 2235
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2565) 22 มีนาคม 2565 1632
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2565) 16 มีนาคม 2565 3383