Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2566)
   

                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2566) ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566  นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ งานบราหรบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคารอำนวยการ  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 10.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หน่วยงานต้นสังกัด


ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล