Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 2/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)

   

               ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากร เงินรายได้ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) จํานวน อัตรา ฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น 

               บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกตามบัญชี รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 


ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล