Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2566
   

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้  (สายสนับสนุนวิชาการ)  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน  3  อัตรา  ดังนี้


ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล