Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ 2/2566)
   

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                1. ชื่อตำแหน่ง และขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่
                1.1 ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์  จำนวน 6 อัตรา
                      - ประจำคณะครุศาสตร์  จำนวน 4 อัตรา
                      - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
                      - ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา
                      ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                      1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                      2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                      3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
                      4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                      5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

                1.2 ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
                      - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
                      - ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา
                      ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                      1. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
                      2. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                      3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย


ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566

รายละเอียด
ใบสมัคร

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล