Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1/2566)
   

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแผนสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                1. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่ง
                1.1 ประเภทตำแหน่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป  จำนวน  3  อัตรา
                      - บัณฑิตวิทยาลัย  จำนวน  1  อัตรา
                      - วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จำนวน  2  อัตรา
                      รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

                ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
                     1. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
                     2. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
                     3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย


ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566

รายละเอียด
ใบสมัคร

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล