Accessibility Tools

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง Internet และส่งใบคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564

                    กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง Internet และส่งใบคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา ถึงสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย - 7 ธ.ค 2564
                    โดยลงทะเบียนผ่าน  ระบบสารสนเทศนักศึกษา
                    ดาวน์โหลด ใบคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา

   

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน