Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา

 
รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ