Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 28 ตุลาคม 2563 1362
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ห้อง 28 ตุลาคม 2563 1257
แบบเปิดเผยราคากลาง จ้างผลิตสื่้อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 งาน 14 กันยายน 2563 1181
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี 31 กรกฎาคม 2563 1152
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 17 กรกฎาคม 2563 1594
แบบเปิดเผยราคากลางการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 09 กรกฎาคม 2563 1101
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างออกแบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน 29 มิถุนายน 2563 1071
แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % สำหรับโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 5,000 ลิตร 26 มิถุนายน 2563 1139
แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จำนวน 5 รายการ 26 มิถุนายน 2563 1073
แบบเปิดเผยราคากลางจ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24 มิถุนายน 2563 1081