แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ