แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ
 
 
รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ